Projekti

Image

SIA "Jaunmīlgrāvja ostas kompānija" 2024.gada februārī ir noslēgusi divu gadu laikā īstenoto projektu "Zaļās inovācijas ar digitalizētu kraušanas procesu"

Lai uzlabotu kravu apstrādes ātrumu un energoefektivitāti, projekta ietvaros uzņēmumā uzstādīts ar elektrodzinēju darbināms celtnis, kā arī ieviesta īpaša sistēma, digitalizējot un automatizējot kravu apstrādes procesu attiecībā uz svēršanu, pārkraušanu un uzglabāšanu.

Celtnis, kas ir darbināms ar elektroenerģiju, izmešu daudzums tam samazinās apmēram par 80%, salīdzinot ar līdzīgu dīzeļdegvielas iekārtu, enerģijas patēriņš samazinās par 60%, kas naudas izteiksmē varētu būt apmēram par 40% mazāks enerģijas patēriņš.

Uzņēmums ar šo tehniku mēģinās paaugstināt sava darba efektivitāti, uzlabot kraušanas procesu, uzlabot pakalpojumu. Iekārtā ir integrēta svaru sistēma un kravu uzskaites sistēma, ir uzstādīti precīzi svari, kas ir integrēti ar uzņēmuma autosvariem, līdz ar to var efektīvi, precīzi kraut kravas automašīnas, tādā veidā ieekonomējot klientu līdzekļus, jo mašīnas ir precīzāk piekrautas – nav pārkrautas un nav nepietiekami piekrautas – uzņēmums var saudzēt Latvijas ceļus un būt zaļi.

Projekts ticis īstenots un līdzfinansēts ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu atklāta konkursa "Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu ieviešana ražošanā" ietvaros. Tā kopējās izmaksas ir 1,3 miljoni EUR, no kā  583 789 EUR ir Norvēģu finanšu instrumenta un valsts finansējums.

2023.gada 19. oktobrī attālināti norisinājās projekta  „Zaļās inovācijas ar digitalizētu kraušanas procesu”  informatīvā sanāksme

SIA „Jaunmīlgrāvja ostas kompānija” šī gada 19.oktobrī organizēja projekta „Zaļās inovācijas ar digitalizētu kraušanas procesu” (Līguma (Nr. NP/2022-3) starpposma informatīvu pasākumu par projekta izpildes gaitu un aktuālajiem izaicinājumiem un to ietekmi uz projekta ieviešanu. Sanāksme norisinājās attālināto Zoom platformā un tajā piedalījās pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Satiksmes ministrijas, Rīgas domes Ārtlepas un mobilitātes departamenta, Rīgas Brīvostas pārvaldes, kā arī SIA „Jaunmīlgrāvja ostas kompānija” partneruzņēmumiem.

Sanāksmes ietvaros tika sniegta informācija par aktuālo projekta gaitu, uzsākot tā noslēguma ieviešanas posmu un strādājot pie projektā iegādājamās iekārtas - elektriskā celtņa SENNEBOGEN 870E - uzstādīšanas uzņēmuma teritorijā. Attiecīgi, šajā fāzē īstenojamās aktivitātes ietvertu darbinieku apmācība lietot tehnoloģijas, kā arī semināra par darba drošību un elektrodrošību organizēšana, IT pakalpojumu nodrošināšana digitalizācijas procesa ieviešanai, energoaudita veikšana celtnim, celtņa svaru verificēšana un projekta noslēguma pasākuma organizēšana.

Kā galvenie izaicinājumi projekta ieviešanas laikā, kā arī tieši attiecībā uz tā sekmīgu ieviešanu un uzņēmuma kopējo attīstību un konkurētspēju, tika pārrunāti šādi: sekmīga IT sistēmas ieviešana (ar IT risinājumu izstrādi un savietojamību ar uzņēmuma esošo IT nepieciešamie aspekti, kā arī testēšana, labojumu veikšana līdz pilnīgai ieviešanai), kvalitatīvu elektrodrošības pasākumu ieviešana, iespējamā izmaksu paaugstināšanās, jo tiks ieviests energoietilpīgs risinājums, kā arī uzņēmuma teritorijas apkārtējo ceļu infrastruktūras joma (tās ietekme uz projektā sasniedzamo rezultātu ilgtspēju un uzņēmuma kopējo attīstību).

2023.gada septembrī uzņēmuma SIA „Jaunmilgrāvja ostas kompānija” pārstāvji devās projekta vizītē uz Minheni, Vācijā apmeklējot uzņēmumu Sennebogen Maschinenfabrik GmbH.

2023.gada septembrī uzņēmuma SIA „Jaunmilgrāvja ostas kompānija” pārstāvji devās projekta vizītē uz Minheni, Vācijā, apmeklējot uzņēmumu Sennebogen Maschinenfabrik GmbH. Vizīte tika īstenota projekta „Zaļās inovācijas ar digitalizētu kraušanas procesu” ietvaros, kuras laikā norisinājās iepazīšanās ar projektā iegādājamās iekārtas, celtņa
SENNEBOGEN 870E, lietošanas specifiku. Kā norāda uzņēmuma pārstāvji, šāda vizīte ir  nozīmīga sekmīgai projekta ieviešanai, lai pilnībā nodrošinātu iekārtas lietošanas  atbilstību tehniskajai specifikācijai un uzņēmuma vajadzībām.


Jāmin, ka arī jau 2022.gadā uzņēmuma pārstāvji pieredzes apmaiņas ietvaros devās pie projekta sadarbības partnera Stavangerā, Norvēģijā, uzņēmuma NorStone AS, par jaunas inovatīvas zaļās tehnoloģijas lietošanu un digitalizētu noliktavu uzskaiti, ņemot vērā tieši projekta ietvaros plānotos modernizācijas pasākumus. Šīs vizītes laikā partneri abpusēji dalījās pieredzē par akmens šķembu kravu uzglabāšanu, noliktavu saimniecību, transportēšanu noliktavā, piegādi uz kuģa kraušanas zonu un iekraušanu/izkraušanu no kuģa. Uzņēmums uzsver, ka šī projekta ieviešana ir nozīmīga uzņēmuma attīstībā un ir jānodrošina šādu investīciju sekmīga īstenošana, tāpēc regulāra komunikācija un sadarbība ar piegādātājiem un partneriem ir būtiska.

Image

Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai

SIA „Jaunmilgrāvja ostas kompānija” 2022.gada 7.februārī noslēdza līgumu (Nr. NP/2022-3) ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „Zaļās inovācijas ar digitalizētu kraušanas procesu” īstenošanu.

Projekts tiek īstenots pateicoties saņemtajam atbalstam Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” atklāta konkursa “Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu ieviešana ražošanā” ietvaros.

Ņemot vērā to, ka pieaugot pieprasījumam paaugstināt energoefektivitāti, uzņēmums ir iepriekš izvērtējis klientu vajadzības un pieprasījuma pieaugumu pēc energoefektīvākām tehnoloģijām un energoefektīvāka kraušanas procesa. Projekta ietvaros tiks izgatavots, atbilstoši uzņēmuma vajadzībām, un pielāgots mobilais celtnis, un tiks izstrādāta uzņēmuma vajadzībām kravu kraušanas sistēma, kas ietver integrētu svēršanas moduli, automatizētu svēršanas procesu un digitalizētu zāģmateriālu pārkraušanas un uzglabāšanas procesu.

Īstenojot šo projektu tiks uzlabota pakalpojuma ieviešana, samazinot ne tikai kaitīgo izmešu daudzumu, pārkraujot efektīvāk un labāk monitorējot kraušanas procesu ar jauno celtni, bet arī klientu transporta pakalpojumu efektivitāte tiks paaugstināta, tādā veidā samazinot kaitīgo izmešu daudzumu klienta transportam, radot izmaksu ietaupījumu ne tikai uz transporta efektivitāti, bet arī izvairoties no kravas transportlīdzekļu svara pārsniegumiem.

Kā sadarbības partneris projektā ir apstiprināts Norvēģijas uzņēmums AS NorStone, kas ir ieinteresēts SIA Jaunmīlgrāvja ostas kompānijas plānotajos modernizācijas pasākumos, lai sniegtu jaunus kraušanas pakalpojumus.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 305 700 EUR, no kurām kā atbalsta finansējums ir 583 789 EUR (Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums

496 221 EUR un valsts finansējums 87 568 EUR), savukārt uzņēmums nodrošina līdzfinansējumu 721 911 EUR apmērā.

Plānotais projekta realizācijas termiņš – 24 mēneši. 

 

 2023.gada 16.februārī norisinājās projekta „Zaļās inovācijas ar digitalizētu kraušanas procesu” atklāšanas pasākums. Pasākumā uzņēmuma „SIA Jaunmīlgrāvja ostas kompānija” pārstāvji iepazīstināja klātesošos ar projekta mērķi un plānotajām aktivitātēm, ieguvumiem no realizācijas, kā arī izaicinājumiem, ar kuriem jāsastopas īstenošanas gaitā.
Uzņēmums augstu novērtē, ka pasākumā piedalījās gan tā sadarbības partneri, gan arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un Ekonomikas ministrijas pārstāvji, tādā veidā arī nodrošinot iespēju klātienē izrunāt aktuālos jautājumus par projekta īstenošanu. Atzinīgi, ka pasākumā piedaloties arī Rīgas Brīvostas pārvaldes pārstāvjiem tika pozitīvi novērtēta „SIA Jaunmīlgrāvja ostas kompānija” iesaiste šajā projektā, tādā veidā rādot lielisko piemēru arī citiem ostas uzņēmumiem par iespēju attīstīties un augt, piesaistot atbalsta finansējuma instrumentus – šajā gadījumā  Norvēģijas finanšu instrumenta finansējuma atbalstu atklāta konkursa “Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu ieviešana ražošanā” ietvaros.

Nozīmīgi, ka projekta īstenotājs pilnībā atbalsta Rīgas brīvostas pārvaldes publiski pausto viedokli, ka energoefektivitāte, ostas procesu automatizācija un kravu aprites ātrums ir vieni no būtiskākajiem šodienas jautājumiem, kas tieši ietekmē un nākotnē vēl vairāk ietekmēs Rīgas ostas piedāvājumu un konkurētspēju.

 

ERAF projekts 1
Nr. JPR/2.1.2.2/11/02/057

2011. gada 11. augustā SIA „Jaunmīlgrāvja ostas kompānija” ar Valsts aģentūru „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” ir noslēgusi Līgumu Nr.L-JPR-11-0097 par projekta „Izlices celtņa iegāde jaunas kravu apstrādes tehnoloģijas ieviešanai , paaugstinot muitas noliktavas teritorijas izmantošanas efektivitāti”, projekta Nr.JPR/2.1.2.2.2/11/02/057.

Atbilstoši projektā paredzētajām aktivitātēm SIA „Jaunmīlgrāvja ostas kompānija” iegādājās jaunu izlices celtni uz portāla Mantsinen 120 R HybriLift, zem kura var pabraukt autotransports vai dzelzceļa transports.

Kopš celtņa nodošanas ekspluatācijā 2012. g. martā, pateicoties tā celtspējai, būtiski pieaudzis ostā apstrādāto paaugstināta blīvuma ( granīta un dolomīta šķembas, metāllūžņi) beramkravu apjoms. To īpatsvars kopējā kravu plūsmā sasniedzis 43%.

Ņemot vērā pārkraujamo un uzglabājamo kravu daudzveidību un multimodālās noliktavas statusu , kopā ar celtni iepirkti divi dažādi satvērējkausi ( viens – apaļkoku, otrs – paaugstināta blīvuma beramkravu- dzelzsrūdas , granīta šķembu u.c. pārkraušanai) un celtņa āķis ar 25 t kravnesību. Iespējami ātri un ekoloģiski nekaitīgu šo darba orgānu nomaiņu nodrošina iepirkuma ietvaros piegādātais „ātrās”nomaiņas mehānisms.

Pateicoties iespējai virzīt kravas transportu zem portāla, tiek intensīvāk izmantotas noliktavu platības kravu uzglabāšanai, attiecīgi samazinot teritoriju, kas nepieciešama pārkraušanas procesa nodrošināšanai.

Jaunizstrādātā unikālā enerģijas taupīšanas un atjaunošanas iekārtas Mantsinen HybriLift nodrošina ekonomiskāku energoresursu izmantošanu ( degvielas ekonomiju uz pārkrauto kravas vienību, vienlaicīgi saglabājot nepieciešamo jaudu), tādējādi samazinot ietekmi uz vidi kravu apstrādes procesā.

2014.gadā uzsākta Latvijā ražoto sabiedrisko ēku un daudzdzīvokļu māju būvkonstrukciju dzelzsbetona elementu apstrādes ( izkraušana no automašīnām, izvietošana uzglabāšanas laukumā, iekraušana kuģī) tehnoloģiskā shēmas izstrāde un noteiktas celtņa Mantsinen 120 R HybriLift optimālās izmantošanas iespējas šajā procesā.

Image
ERAF projekts 2
Nr. L-ĀTA/2.3.1.1.1/11/25/002

 2011. gada sākumā SIA “Jaunmīlgrāvja kompānija” ir noslēgusi Līgumu Nr. L-ĀTA-11-0619 ar V/A “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru” par projekta “Dalība starptautiskajās izstādēs “TransRussia 2011” un “Transit-TransKazahstan 2011”” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

Projekta mērķis - īstenot ārējā mārketinga aktivitātes 2011. gadā, piedaloties 2 starptautiskās izstādēs – XV1.starptautiskajā transporta un loģistikas izstādē “TransRussia 2011” Krievijā, Maskavā un starptautiskajā specializētā izstādē “Transit- Transkazahstan 2011” Kazhstānā, Astanā. Ar dalību šajās specializētajās izstādēs uzņēmums plāno piesaistīt jaunas kravas un izvērtēt esošo situāciju starptautiskajos tirgos, lai pilnveidotu savus pakalpojumus.

Projekta ietvaros SIA “Jaunmīlgrāvja kompānija” laikā no 26-29.04.piedalījās starptautiskajā izstādē “TransRussia 2011”.

Laikā no 10-12.novembrim SIA “Jaunmīlgrāvja ostas kompānija” pārstāvji piedalījās izstādē "Transit-Kazahstan 2011" Astanā, Kazahstānā.
Image

ERAF projekts 3
Nr. L-ĀTA/2.3.1.1.1/14/62/076

SIA “Jaunmīlgrāvja kompānija” ir noslēgusi Līgumu Nr. L-ĀTA-14-2203 ar V/A “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta “Dalība 19. starptautiskajā transporta un loģistikas  izstādē “TransRussia 2014” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds . 
Projekta ietvaros SIA “Jaunmīlgrāvja kompānija”pārstāvji, īstenojot ārējā mārketinga aktivitātes 2014. gadā un , lai izvērtētu esošo situāciju starptautiskajos tirgos, laikā no 22-25.04. piedalījās starptautiskajā transporta un loģistikas izstādē “TransRussia 2014”, Maskavā, Krievijā. 

Image
ERAF projekts 4
Nr. L-ĀTA/2.3.1.1.1/15/77/012

SIA “Jaunmīlgrāvja kompānija” ir noslēgusi Līgumu Nr. L-ĀTA-15-3446 ar V/A “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta “Dalība 20. starptautiskajā transporta un loģistikas izstādē “TransRussia 2015” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
Projekta ietvaros SIA “Jaunmīlgrāvja kompānija”pārstāvji, īstenojot ārējā mārketinga aktivitātes 2015. gadā un , lai izvērtētu esošo situāciju starptautiskajos tirgos, laikā no 21-24.04. piedalījās starptautiskajā transporta un loģistikas izstādē “TransRussia 2015”, Maskavā, Krievijā.
Image
ERAF projekts 5
Nr. 3.2.1.2./16/I/001
SIA “Jaunmīlgrāvja ostas kompānija” ir noslēgusi 05.05.2016. Līgumu Nr. SKV-L-2016/212 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projektu “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, projekta identifikācijas Nr.3.2.1.2./16/I/001, kas apstiprināts ar Centrālās finanšu un līguma aģentūras 2016.gada 19.februāra lēmumu Nr.39-2-40/831. 
Projekta ietvaros SIA “Jaunmīlgrāvja ostas kompānija” pārstāvji, īstenojot starptautiskās konkurētspējas veicināšanas aktivitātes, no 2016.gada 19. līdz 22.aprīlim piedalījās Starptautiskajā izstādē “TransRussia” Maskavā, Krievijā. 
 
Image
ERAF projekts 6
Nr. 3.2.1.2./16/I/001
SIA “Jaunmīlgrāvja ostas kompānija” no 2017.gada 18.aprīļa līdz 20.aprīlim piedalījās Starptautiskajā izstādē “TransRussia” Maskavā, Krievijā projekta “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, projekta līguma Nr.SKV-L-2016/212.
Projekta ietvaros tika iegūti jauni kontakti, lai veicinātu uzņēmuma izaugsmi un konkurētspēju.
Image
ERAF projekts 7
Nr. 3.2.1.2./16/I/001
SIA “Jaunmīlgrāvja ostas kompānija” no 2018.gada 17.aprīļa līdz 19.aprīlim piedalījās Starptautiskajā izstādē “TransRussia” Maskavā, Krievijā projekta “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, projekta līguma Nr.SKV-L-2016/212.
Projekta ietvaros tika iegūti jauni kontakti, lai veicinātu uzņēmuma izaugsmi un konkurētspēju.iskajos tirgos, laikā no 21-24.04. piedalījās starptautiskajā transporta un loģistikas izstādē “TransRussia 2015”, Maskavā, Krievijā.
Image

SIA "Jaunmīlgrāvja ostas kompānija"

Tvaika ielā 70, Rīga, LV-1034, Latvija
Tālr.: + 371 6739 1040
Mob.T.: + 371 2330 3310
E-pasts: osta@jmosta.lv 
Copyright © 2024 | JMOK